Ch. Mata Salamata's Jadaan Khan

                         Mata Salamata's Xab al Walid

                                         Ch. Mata Salamata's Layaali

Ch. Mata Salamata's Hamdan Sahib

                                         Ch. Zabarre Mata Aly Pasha

                         Ch. Mata Salamata's Yasari

                                         Ch. Mata Salamata's Ilziis

                                         Ch. Mabrooka Jayid

                         Ch. Kan Ya Ma Kan Deglet Nour

                                         Ch. Al Lu Lua Min Layla

Ch. Mata Salamata's Jade

                                         Ch. Mata Salamata's Umayyad Al Walid

                         Ch. Mata Salamata's Bayaadi Bey

                                         Ch. Mata Salamata's Tarah Sahava