MALES

Kan Ya Ma Kan Jericko

 

Kan Ya Ma Kan Jamiro

 

Kan Ya Ma Kan Joshaghan

 

Kan Ya Ma Kan Jhupiter

 

FEMALES

Kan Ya Ma Kan Jerima

 

Kan Ya Ma Kan Jadhaba

 

Kan Ya Ma Kan Jezebel